DJURÖKÖREN

I begynnelsen var en segelled
Redan på 1400-talet var Djurhamn på Diurö en av skärgårdens viktigaste knutpunkter. Här passerade alla större fartyg på väg till eller från Stockholm via Vindö ström. Själva utnyttjade de kloka skärgårdsborna Brevikssundet och Strömma.

I det skyddade Djurhamn kunde fartyg ankra upp i väntan på förliga vindar och här spärrade kronans skepp effektivt av inloppet mot Stockholm samtidigt som de hade nära till Kanholmsfjärden och övriga världshav. Djurhamn var också tidigt spelplats för viktiga händelser i rikets historia.

Här förlade t ex den danske kung Kristian I 1471 ett fredsmöte mellan Danmark och Sverige. Och sommaren 1518 avseglade Kristian II härifrån med sin danska flottstyrka från Djurhamn medförande Sveriges blivande kung Gustav Vasa som gisslan.

Krog och kapell
Under 1600-talet utvecklades Djurhamn till en utmärkt plats för en krog där sjöfarare och krigsfolk kunde förfriska sig. Dess roll som örlogsbas motiverade också bygget av ett kapell.

1659 fick rådman Joseph Månsson i Stockholm tillstånd av konung Karl XI att både driva krogrörelse och att bygga ett kapell ”för sjöfarande och öbor” i Djurhamn.

12 augusti 1683 invigdes "S:te Josephae Mariae Kiörkia", namngiven efter rådman Joseph och hans maka Maria. Detta kapell, som sedermera kom att heta Djurhamns kapell, är idag skärgårdens äldsta bevarade, mycket tack vare att ryssarna avstod från att bränna det (och sjökrogen) när de sommaren 1719 härjade i skärgården.

I samband med att kapellet – sedermera Djurö kyrka – färdigställdes bildades Djurö socken av Djurö, Vindö, Stavsnäs, Harö, Eknö, Sandön, Höl och Barnvik samt mellanliggande öar. Djurö blev s k kapellag inom Värmdö församling med tolv hemman, ett torp, en krog och ett 100-tal invånare.

Att Djurhamns kapell tveklöst var en sjömanskyrka framgår av inskriptionen i klockstapelns gamla lillklocka av järn från 1705 (sedan 1909 i Nordiska museets ägo): ”Dhe som dhen Högstes nåd på wyda hafwet prysa. Till detta hans kapell sin tacksamhet at wysa. Ha utaf fyra skepp Kong Oloff, Cronor tree, Hedvig Victoria dhen klåckan wehlat gie.”

Djurökörens föregångare
Redan från början hade kyrkan en egen orgel – ingen självklarhet på den tiden – och i samband med kyrkans renovering på 1830-talet anbefalldes en ny, något större och lämpligare Orgel. Denna byggdes 1852-54 och var ursprungli¬gen avsett för S:t Johan¬nes kyrka i Stockholm. 1885 inköptes den dock för 1.000 kr och flyttades till Djurö kyrka.

En kyrkokör växte fram ur Vindö trestämmiga damkör som varit verksam under mitten och senare delen av 1940-talet. Alla medlemmar hade varit bosatta på Vindö, samtidigt som kören hade letts av en herre: kantor Sture Söderström. I denna kör ingick bl a Anna Lundkvist, Anna Åberg (maka till öns välkände snickare Olle Åberg), Bibbi Erhardsson (maka till Vindö skolas rektor Arvid Erhardsson), Emmy Åberg (farmor till körmedlemmen Ann-Marie Åbergs make Tommy Åberg), Inga-Britt Carlsson (maka till Sture Nilsson), Linnéa Andersson, Linnéa Boman, Lisa Carlsson (maka till Vindös legendariska busschaufför Helmer Carlsson), Rut Hagström (Vindö skolas lärarinna i syslöjd)Torborg Johansson (maka till Torvald Arnesén) och Tyra Andersson.

 

Vindö trestämmiga damkör uppställd på Djurö kyrkas trappa.
Övre raden fr v: Tyra Andersson, Lisa Carlsson, Emmy Åberg, Linnéa Andersson,
Torborg Johansson, Inga-Britt Carlsson och Linnéa Boman.
Nedre raden fr v: Bibbi Erhardsson, Anna Åberg, Sture Söderström,
Anna Lundkvist och Rut Hagström.
Bilden är klickbar, ibland två gånger!
 

Djurö kyrkokör
1965 bildade Bibbi Erhardsson en regelrätt kyrkokör, som fram till början av 1990-talet hade 15-20 medlemmar som i huvudsak medverkade vid högmässor och olika kyrkohögtider. Under 1980-talet startades även en hembygdskör för att fånga upp dem som var mest intresserade av profan körmusik, men efter några år lades denna kör ner. 1982 tillträdde Ingemar Jonsson körledare och började efter en tid att arbeta för att höja kvaliteten på kören.

När Carin Horovitz (Jonsson) tillträdde som körledare 1992 stod en julkonsert högt på önskelistan. Från detta år blev detta också ett årligen återkommande arrangemang. Vidfare medverkade kören i en avslutningskonsert i Johannes kyrka i Stockholm med anledning av att den territoriella pastoratsindelningen i stiftet förändrades.
Arbetet med att föryngra kören och förbättra dess musikaliska kvalitet fortsatte.

Ur musikaliskt hänseende tog denna kyrkokör ett stort steg framåt när Margareta Stripple Drakenberg 1998 tillträdde som ledare.Under hennes ledning utvecklades kören till en blandad fyrstämmig kör med ca 35 medlemmar samt en veteransektion med inte aktiva sångare.

Kören, som främst medverkade i gudstjänster och vid stora högtider, behärskade såväl sakral som profan musik och hade bland annat spelat in CD-skivan "Själagott" (DKKCD00108).

Djurö kyrkokör, som sedan 1998 var medlem i Sveriges kyrkosångsförbund, hade också under Margareta Stripple Drakenbergs kunniga ledning lyckats att bygga upp en rik repertoar av olika körstycken.

Kören har framträtt bl.a. i der Kölner Dom, Stephansdomen i Wien, Portsmouth Cathedral, Svenska kyrkan i Paris, Sankt Mikaelkyrkan i Tallin samt på en lång rad andra namnkunninga platser som t.ex. Ulriksdals Slottsteater Confidencen.

Djurö Kyrkokör blev årets kör 2011.

Föreningen Djurö kyrkokör upplöses – Föreningen Djurökören bildas
Vid ett extra årsmöte 29 augusti 2012 fattade Föreningen Djurö Kyrkokör beslut om upplösning enligt gällande stadgar med (muntlig) hänvisning till att det föreföll mer adekvat att Kyrkorådet och/eller kyrkoherden själv(a) inrättade en körförening. Vid votering lades 25 röster för att upplösa föreningen medan fyra röster nedlades.

Vid konstituerande möte 17 oktober samma år fattades så beslut om att bilda den ideella föreningen Djurökören med Rolf Dellert som dess förste ordförande.

Sedan hösten 2012 har Djurökören fortsatt den musikaliska verksamhet som dess föregångare bedrev i kyrkans hägn – dock med en viktig skillnad: Djurökören är en profan kör fri från bindningar till Djurö kyrka, dess kyrkoråd, församling, funktionärer m fl.

Utöver en ständigt växande repertoar med profana körstycken står emellertid på körens program också ett flertal sakrala musikstycken.

Djurökören arrangerar årligen en eller flera julkonserter samt en försommarkonsert.

Vidare åtar sig kören sånguppdrag i samband med bröllop, begravningar m m.

 

Kjell Åkerlund
kjell@djurokoren.se